نوشته‌ها‏ http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar.html Sat, 21 Sep 2019 16:31:11 +0430 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir گذشته بد مال ديگران است http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2296-d-homayoun-2007-04-18.html http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2296-d-homayoun-2007-04-18.html

  اين گردش بيزاری‌آور در تاريخ نزديک، هر ناظر ايرانی را می‌تواند به ياد ميدان حقير «سياست‌های مخالف» بيندازد؛ به‌اصطلاح رايج، اپوزيسيون در برابر «پوزيسيون؟» يا درست‌تر، حکومت و رژيم؛ اما سخن را در اينجا بايد کوتاه کرد و به فرصتی ديگر گذاشت.

]]>
نوشته‌ها‏ Sun, 17 Dec 2017 20:17:39 +0330
اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2281-d-homayoun-2007-03-06.html http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2281-d-homayoun-2007-03-06.html

  دمکراسی را صد گونه تعريف کرده‌اند و تا «دمکراسی هدایت‌شده» سوکارنو و «ديکتاتوری دمکراتيک» لنين هم کشانده‌اند. ما نيز در ايران با گرايشی که به یک‌سونگری و ساده کردن داريم کوتاه نيامده‌ايم و تعريف‌های خود را داريم. زمانی بود که پذيرفتن ۲۸ مرداد به‌عنوان کودتای ننگين شرط دمکرات بودن شناخته می‌شد. سپس ميدان به دست کسانی افتاد که حکم دادند دمکراسی يعنی شناختن ايران نه به‌عنوان يک ملت بلکه چند ملت يا مليت زير ستم و پذيرفتن ساختار فدرال در مرحله کنونی و حق تعيين سرنوشت برای زمانی که شرايط جداسری فراهم‌شده باشد. سير تکاملی دمکراسی ايرانی در محافل روشنفکری ايران البته در اينجا نايستاد و با جمهوری تعريف شد ــ دمکراسی يعنی جمهوری؛ اما جمهوری اسلامی چون خاری در پهلوی اين تعريف فرومی‌رفت و گروهی ديگر اصلاح کردند و لائيک را هم به جمهوری افزودند مانند جمهوری‌های عراق صدام حسين و سوريه حافظ اسد و البته همان ديکتاتوری‌های دمکراتيک تا پل‌پت.

]]>
نوشته‌ها‏ Fri, 06 Oct 2017 09:52:09 +0330
بد‌تر از همه ۲۸ سال http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2270-d-homayoun-2007-03-12.html http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2270-d-homayoun-2007-03-12.html

  بر حال پريشان ملی ما نشانی بد‌تر از اين نمی‌‌توان آورد که پس از نزديک سه دهه تاراج و ويرانی و ازهم‌گسیختگی سراسری به دست آخوند و حزب‌اللهی و بسيجی و خط امامی، به دست رژيم عاشورائی و جمکرانی، می‌‌بايد شاهد گره خوردن سرنوشت ايران به سرنوشت چنين رژيمی باشيم؛ آرزو کنيم که اگر در انديشه ايران نيست دست‌کم به انديشه خودش باشد.

]]>
نوشته‌ها‏ Wed, 12 Jul 2017 22:15:23 +0430
رضاشاه، بزرگ‌ترين ايرانی سده بيستم http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2266-d-homayoun-2007-02-21.html http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2266-d-homayoun-2007-02-21.html

 چرا تعيين بزرگ‌ترين ايرانی سده بيستم چنان اهميتی دارد که از آن در کنار موضوع‌های مهم سياسی ياد می‌شود؟ پاسخش آن است که هيچ آينده‌ای را نمی‌توان بی شناخت گذشته ساخت. اين نه تکرار کليشه رايج است که گذشته چراغ راه آينده است. گذشته تنها يکی از چراغ‌های راه است و آن‌هم درصورتی‌که تابش چراغ، چشم‌ها را کور نکند، چنانکه در بسياری نمايندگان نسل سوم، نسل انقلاب، می‌بينيم. گذشته می‌تواند فرمانروای آينده نيز بشود که برای جامعه‌هایی در شرايط ايران کشنده خواهد بود. بی ‌نقادی گذشته و بيرون کشيدن خوب و بدها و يافتن عوامل کاميابی و ناکامی نمی‌توان آينده درخوری داشت. هر گذشته‌ای با دوره‌های دگرگشت و دگرگونی نشانه می‌شود و به سبب نقش پراهميت شخصيت‌ها در تاريخ، بسيار می‌‌شود که دوره‌ها را با نام‌هایی که سهم تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند می‌شناسند. در فضای سياسی و عاطفی نسلی که سده بيستم را با شکست همه‌سویه به پايان برد چنان نگرش نقادانه برگذشته آسان نبوده است؛ ولی امروز شايد موقعش رسيده باشد. دليلش همان تغيير پارادايم است و زوال شتاب گيرنده گفتمان نسل سوم جامعه نوین ايران. گفتمان نسل سوم، گفتمان تقدس بود ـ بردن شيفتگی و کينه تا مرزهای خودویرانگری. (اندک‌اندک زمان آن است که از نسل سوم به صيغه ماضی، به گذشته‌ای که به آن تعلق دارد، ياد شود.) ولی ارزيابی دوره‌های تاريخی (در اينجا سده بيستم ايران) و جای شخصيت‌ها در آن با سبک‌سنگین کردن و مقايسه‌ای که سراسر آن سده و دوران بلافاصله پيش از آن را در برگيرد و تاثيراتش را بر آينده بسنجد امکان دارد؛ و اگر نسل انقلاب هنوز بدان قادر نبوده به دليل همان رويکرد تقدس آلود است. اکنون‌که شمار هرچه بيشتری در سنين گوناگون از آن گفتمان بيرون می‌زنند و نگاه انتقادی را بر فراز تفکر مذهبی (نگرش زير سايه تقدس، موضوعش مذهب يا هر چه باشد) می‌نهند می‌توان بی شیفتگی يا کينه به سرگذشت ايران در سده بيستم پرداخت و دستمايه‌ای را که از آن سده برای امروز و آينده مانده است سنجيد و ناگزير به اين پرسش نيز پاسخ داد که چه کسانی بيشترين تاثير را در جامعه ايرانی آن سده داشته‌اند و چه از آن‌ها برای آينده می‌توان گرفت.

]]>
نوشته‌ها‏ Wed, 21 Jun 2017 22:54:53 +0430
پيامی به کنگره سازمان فدایيان ايران (اکثريت) http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2265-d-homayoun-2007-02-03.html http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2265-d-homayoun-2007-02-03.html

بویه‌ی قدرت سياسی و بهره‌گيری از منابع قدرت و دل‌نگرانی واپس ماندن در مسابقه در همه هست ولی این‌همه هنوز بيشتر در تصورات مايند و اگر هم واقعيت داشته باشند درجاهای ديگری هستند که می‌بايد به جستجویشان رفت. قدرت سياسی در پيشرو‌ترين و آگاه‌ترين لايه‌های اجتماعی ايران است که سه دهه گذشته را به بيهوده نگذرانده‌اند و با فضا‌های ايستای بسياری از بيرونيان فاصله‌ای روزافزون می‌گيرند. منبع قدرت توده جوانی است که سخنان و رويکرد‌های تازه‌ای می‌خواهد و از انديشه‌ها و شعار‌های واگردانی و از نو بسته‌بندی‌شده پنجاه سال پيش خسته شده است. مسابقه واقعی در رسيدن به آن لايه‌های پيشرفته است که سر به ميليون‌ها می‌زنند. بخت سازمان فدایيان ايران در چنان مسابقه‌ای از هیچ‌گرایشی کمتر نيست ولی مانند همه شرکت‌کنندگان جدی مسابقه می‌بايد امروزی شود.

]]>
نوشته‌ها‏ Wed, 21 Jun 2017 22:49:46 +0430
اگر فورد شکست نخورده بود http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2263-d-homayoun-2007-02-14.html http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2263-d-homayoun-2007-02-14.html

 نگاه جامعه‌شناختی، عوامل پديد آمدن موقعيت انقلابی را به‌خوبی تصوير می‌کند ــ چرا يک جامعه به حال انقلاب می‌افتد؟ پاسخش به گفته مشهور لنين هنگامی است که جامعه نمی‌خواهد و حکومت نمی‌تواند (در اين تعبير، نمی‌تواند با جامعه راه بيايد.) اما چرا همه جامعه‌هایی که به حال انقلاب می‌افتند، بدين معنی که عوامل جامعه‌شناختی انقلاب در آن‌ها جمع است، دچار انقلاب نمی‌شوند؟ پاسخ يکی بيشتر نيست. توانایی‌های نيروی پیش برنده انقلاب از یک‌سو و کيفيت اداره بحران از سوی ديگر در جامعه‌های دچار موقعيت انقلابی که بسيار پرشمارند تفاوت می‌کند. در همه آن‌ها جامعه نمی‌خواهد اما در بيشترشان، در تقريبا همه‌شان، حکومت می‌تواند با استراتژی‌های گوناگون از عهده برآيد. خود لنين تا پيش از جنگ هيچ انتظار نداشت انقلاب روسيه را ببيند. در انقلاب نيز مانند جنگ (البته جنگ ميان نيروهای کمابيش همزور) همه‌چیز بستگی به کيفيت اداره دو طرف دارد؛ و البته با مداخله بخت يا تصادفات. ناپلئون ژنرال‌های خوش‌اقبال برای ارتش خود می‌خواست.

]]>
نوشته‌ها‏ Wed, 14 Jun 2017 18:26:41 +0430
یک‌بار ديگر جنگ شيعه و سنی http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2260-d-homayoun-2007-01-07.html http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2260-d-homayoun-2007-01-07.html

f يران و شیعی گری در گوش عموم اعراب طنين ناخوشايند و تهدیدآمیزی دارد. رییس‌جمهوری اسلامی هرچه هم در شيپور نفرت بدمد و پست‌ترين عواطف توده‌های عرب را برانگيزد عبدالناصر نخواهد شد که خود ببری کاغذی بيش نبود. جمهوری اسلامی در کارزاری که می‌خواهد بر اعراب و بر سنيان خاورمیانه (که تا افغانستان و پاکستان را دربر می‌گيرند) تحميل کند بازنده خواهد بود. ايران سودی در سرکردگی جبهه سوريه و حماس و حزب‌الله و دارو دسته‌های جنايتکار شيعی در عراق ندارد و سياست آن در شدت بخشيدن به جنگ قومی و مذهبی در عراق شمشير دو دمی است که اگر امروز امريکا را در گلزار فرومی‌برد فردا ايران را به گلزاری از گونه‌ای ديگر فرو خواهد برد. آخوند‌ها هيچ فکر کرده‌اند که با يک عراق تکه‌پاره شده که مانند يک غده سرطانی به پيکر ايران چسبيده خواهد بود جه می‌توانند بکنند؟

]]>
نوشته‌ها‏ Wed, 07 Jun 2017 20:28:55 +0430
جنگ با وسایل ديگر http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2256-d-homayoun-2007-01-31.html http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2256-d-homayoun-2007-01-31.html

 نمی‌بايد پنداشت که آمریکاییان، و بريتانيایی‌ها، که به دلایل خود سخت به دشمنی با جمهوری اسلامی و تقويت جبهه اعراب کمربسته‌اند، و آلمان‌ها که هرروز موضع سخت‌تری می‌گيرند با ايران دشمنی دارند. آن‌ها زمان‌های دراز دوستان و متحدان ايران بودند و به مصلحت هیچ‌کدامشان نيست که ايران يک افغانستان يا عراق ديگر شود و جامعه و اقتصاد ايران فروپاشد و ايرانيان به نام دفاع از "مليت"‌ها به جان يکديگر بيفتند. مشکل آن‌ها ايران نيست، رژيمی است که ايرانيان در دشمنی با خود ــ با يکديگر ــ اجازه دادند زمام کشور را به دست گيرد و اجازه داده‌اند ــ باز در دشمنی با يکديگر ــ بیست‌وهشت سال بپايد. آن‌ها که به عراق می‌نگرند و از گلزاری که آمریکاییان به رهبری يکی از بد‌ترين روسای جمهوری خود در آن گير افتاده‌اند شادی می‌کنند از اين غافل‌اند که هرچه عراق فرو‌تر رود خطرات از هرگونه برای ايران بيشتر می‌شود.

]]>
نوشته‌ها‏ Wed, 31 May 2017 18:19:21 +0430
انتخاباتی نه آزاد؛ نه بی‌معنی http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2253-d-homayoun-2007-01-25.html http://gavyxfr.irancpi.com/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/2253-d-homayoun-2007-01-25.html

 کليد دریافتن جای انتخابات در جمهوری اسلامی در همين تاثير محدود ولی مهمی است که بر فرايند سياسی دارد. تا انتخابات مشهور دوم خرداد، انتخابات در رژيم اسلامی تفاوت زيادی با ديکتاتوری‌های ديگر نداشت. در آن انتخابات، هم شکافی ايدئولوژيک در گروه فرمانروا افتاد و هم مردم توانستند به نظام اسلامی و رهبر آن يک «نه» دندان‌شکن بگويند. آن شکاف ايدئولوژيک اندک‌اندک به اختلاف‌نظر در سياست‌ها و منافع گروهی فروکاست. ولی عامل «خيابان» ــ حضور سازمان نيافته و گاهگاهی مردم در صحنه ــ به‌کلی پايان نيافت. مردم احساس کردند که با رای دادن و ندادن می‌توانند تاثيری بر روند اوضاع داشته باشند. ازآن‌پس نقش مردم چيزی ميان انتخابات و نظرخواهی بوده است

]]>
نوشته‌ها‏ Thu, 25 May 2017 04:46:25 +0430